პროექტირება
პროექტირება

კომპანია მომხმარებელს სთავაზობს ელექტრო-მექანიკური საინჟინრო სისტემების პროექტირებას. პროექტირება გულისხმობს კლიენტების ინდივიდუალური მოთხოვნების გათვალისწინებით ოპტიმალური ტექნიკური დავალების შედგენას, შესაბამისი სისტემების შერჩევას, საინჟინრო გათვლების და დეტალური დოკუმენტაციის მომზადებას, რაც ერთის მხრივ, აადვილებს სამონტაჟო სამუშაოებს და მეორეს მხრივ, უზრუნველყოფს სისტემის იდეალურ მუშაობას დიდი ხნის მანძილზე.

  • შენობა-ნაგებობის დეტალური შესწავლა/ანალიზი
  • ტექნიკური დავალების მომზადება
  • საინჟინრო გათვლების მომზადება
  • ენერგო დანახარჯების გაანგარიშება
  • დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზდება
  • დეტალური მასალათა სპეციფიკაციის მომზადება
  • ტექნიკური საავტორო ზედამხედველობა